دکتر گیل ویتامین ایی

Dr. Gil Vitamin E

دکـتـر گـیـل ویـتـامـیـن ایـی
ویـتـامـیـن ایـی 400

ویژگی های اختصاصی
•    افزایـش شـادابی و شفـافـیت پـوسـت
•    آنتی اکسیدان و افزایـش سیسـتم ایـمنی
•    تقویـت سیسـتم قلبـی عروقـی
•    پیشـگیری و درمـان کبـد چـرب
•    مـوثر در بهبـود اختـلالـات همـراه با کاهـش شنـاخـت نظیـر آلـزایـمر
•    موثر در پیشگیری و بهبود کیست های پستان
•    افـزایـش قـدرت بـاروری در آقـایـان

  • 13 خرداد 1399
  • نویسنده: admin razan
  • تعداد نمایش ها: 145
  • نظرات: 0

دکتر گیل مولتی دیلی

Dr. Gil MultiDaily

ایـن مـحـصـول حـاوی :
   
•    کلسیم ضـروری جهـت حفـظ سـلامـتی استـخـوان ها و دنـدان ها

•    آهـن برای درمان و پیشـگیری از کـم خـونی

•    ویتامین ایـی بعنوان آنتی اکسیدان برای سلامتی قلـب و عروق  و نشـاط و شـادابی پـوسـت

•    زینـک کمک به رشـد نوجـوانان و بهبود رشد مـو و نـاخن  و افـزایش سیـستم ایمـنی

•    ویتـامین سی جهت افـزایش سیـستم ایمنی و آنتی اکسیدان در شفـافیت پوست و تسریع بخشـیدن به رونـد بهـبود زخم ها

•    و ویتامین های گروه ب جهت رفع دردهای سیاتیکی و اسپاسم
 

  • 12 خرداد 1399
  • نویسنده: admin razan
  • تعداد نمایش ها: 155
  • نظرات: 0
RSS

انتخابگر پوسته